ناشر
نویسنده محسن عباسی ولدی
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع روان شناختی
رده سنی بزرگسال
جنسیت
حجم کتاب