قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اقتصادی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)