ناشر
نویسنده
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع روان شناختی
رده سنی متوسطه دوره اول ، دانشجویی
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب کم (زیر 150 صفحه)