ناشر
نویسنده
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
موضوع روان شناختی
رده سنی بزرگسال
جنسیت اولویت اول خانم ها
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)