داستان کودکی یتیم که امیدوار است خانواده ی خود را پیدا کند. رمی نوزاد بوده که در خیابان های پاریس رها شده و کارگری فقیر او را پیدا کرده و تصمیم گرفته او را نگه دارد تا پدر و مادر واقعی او را پیدا کند و از این طریق از ایشان پولی دریافت کند. اما این کارگر دچار مشکلی می شود و او را به هنرمندی دوره گرد که به حیوانات آموزش نمایش و رقص می دهد می فروشد. رمی و ویتالی (هنرمند) در سفری طولانی و سخت برای به دست آوردن غذای خود در شهر ها و روستاها با حیوانات باهوششان نمایش اجرا می کنند


ناشر
نویسنده
قالب
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی
جنسیت
حجم کتاب