جلد هفتم از مجموعه داستان فکر ایرانی است که به دوران صفویه می پردازد. این جلد با بحثی پیرامون سرزمین و ملت ایران شروع می شود و مولف ریشه های تاریخی مفهوم ایران را می کاود. اینکه از چه زمانی سرزمینی به نام ایران و از چه تاریخی ملتی به نام ایرانیان شکل می گیرد. همچون مباحث پیشین از پیشینه باستانی ایران تجلیلی به عمل می آید و جالب تر آنکه اندیشه سیاسی ایرانیان باستان را هم دسته بندی می کند.


ناشر
نویسنده