شاعری بیل به دست در ستیز ابدی با خودش می جنگید زخم می خورد و به رسم فقرا خون می داد! کند ذهنی که به تندی قلمش می چرخید هر کتابی می ساخت - بر سر چاپ نمی کرد درنگ - تیز بیرون می داد.


ناشر
نویسنده
قالب شعر
روح حاکم تحلیلی ، اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
موضوع فلسفی ، اجتماعی-فرهنگی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال