داستان دختر یازده ساله ای است که به تازگی برادرش را بدلیل بیماری قلبی از دست داده و بعد از آن دچار افسردگی و افکار وسواسی در مورد سلامتی خودش شده است داستان بسیار کم حجم است و از لحاظ پیرنگ داستانی و شخصیت پردازی فاقد پرداخت های ظریف و موشکافانه است. قصه هم چندان فراز و فرودی ندارد، منتها از منظر تعلیمی و تربیتی برای نوجوانانی که دچار اختلال های افسردگی و وسواس های عملی و فکری هستند کتاب مناسبی است. منتها از لحلظ ادبی و داستانی ویژگی برجسته ای ندارد، مخصوصا در قیاس با کارهای لافلور که پیش از این معرفی کردیم


ناشر
نویسنده