کلاف پر گره هم داستان دختر نوجوان یازده ساله ای است که در یتیم خانه زندگی می کند و استعداد ویژه ای در پختن کیک دارد و برای مسابقه آشپزی قرار است آماده شود، از طرف دیگر فردی به نام توبی می خواهد فرزندخواندگی او را بر عهده بگیرد، البته سبک روایت داستان به صورت موازی و بریده بریده پیش می رود و کلی خرده داستان در میانه اثر وجود دارد، واقعا اسم کتاب برازنده ساختار روایتگری کتاب است.


ناشر
نویسنده