یک کتاب دیگر از انتشارات جمکران داستان سعید دانش اموز دبستانی که پدرش قول داده اگر معدلش بیست شود برای او یک جایزه ویژه می خرد. داستان از روز اخرین امتحان سعید آغاز می شود، ولی سعید با تمام تلاشی که می کند معدل نوزده و نیم می شود و پدرش یک مرغ را یه عنوان جایزه برای او می خرد. داستان کشمکش های سعید با این جایزه است.


ناشر کتاب جمکران
نویسنده رضا وحید