کتاب روایت کننده ی داستانی پیرامون خانواده ای قجری که در رشت زندگی می کنند و روایت کننده داستان پسر این خانواده نوجوان 15-14 ساله ایست که در اوایل داستان با مرگ عمه خورشید که در منزل آن ها زندگی می کرد، دفترچه ای از طرف او به سهراب می دهد که تا 20 سالگی اش آن را باز نکند.


ناشر عهد مانا
نویسنده منیژه آرمین