بشر امروز به اسطوره نیاز دارد، ولی بالاتر از اسطوره ها، اسوه ها هستند. با کاروان نیزه ترکیب بند عاشورایی سروده علیرضا قزوه


قالب شعر
روح حاکم اخلاقی عارفانه
جغرافیای کتاب ایران
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال