صدای بال جبرئیل مجموعه داستان هایی است از زندگانی پیامبر. نثر کتاب نثری تاحدودی ادبی است اما قابل استفاده در رده سنی متوسطه. داستان هایش از زمان عبدالله پدر پیامبر آغاز شده و تا دوران نبوت حضرت ادامه می یابد. محور داستان ها بیشتر جنبه های اخلاقی و فضیلت های پیامبر اکرم می باشد. هر کدام از داستان ها را می توان به صورت جداگانه مطالعه کرد. و از رفتار و گفتار پیامبر نکاتی تربیتی را برای دانش آموز برداشت کرد. یک نوع داستان راستان ادبی است که متمرکز بر زندگانی پیامبر است.


ناشر
نویسنده