کتاب همدلانه محصول جنبش حیات است. کتابی که در دسته کتاب های روان شناسی عامه پسند قرار می گیرد و در مورد رهنمودهای کلی برای ارتقای زندگی خانوادگی نتوشته شده است. لحن کتاب کاملا دانشجویی است و سعی شده که با ادبیاتی کاملا صمیمانه برخی راهکارهای بهبود کیفیت زندگی را برای مخاطب ارایه کند.


ناشر
نویسنده