داستان در مورد چهارتا نوجوانه که میرن تو زیر زمین خانه مادربزرگ و دفترچه خاطرات دایی شان (که نقاش هست) را پیدا می کنند و در آن داستان نوجوانی دایی شان را پیدا می کننند که 500 سال قبل تر رفته پیش داوینچی در شهر فلورانس و شاگردی او را می کند و نهایتا برای نجات تابلو لبخند ژکوند از دست اسقف شهر و شایعه شیطانی بودن این تابلو این اثر هنری را طبق یک نقشه هماهنگ شده با داوینچی می دزدد و نجات می دهد.


ناشر
نویسنده