حیوانی از نژاد گرگ و سگ ، گاهی مانند پدرش وحشی و گاهی مانند مادرش وفادار و آرام حیوانی که مادرش او را فراموش کرد و آدم ها او را از دنیای وحش جدا کردند و نامش را سپید دندان گذاشتند . سپید دندان نتوانست راهی پیداکند تا نیروی کودکی اش را مصرف کند اما ذهنش رشد کرد و توانست در دنیای ناشناخته ای که هر لحظه اتفاقی تازه برایش رقم میزد سازگار شود، اتفاقاتی که گاه زندگی را سخت و گاه آرام پر ازعشق می کرد


ناشر افق
نویسنده جک لندن
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب آمریکای شمالی
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)