ناشر سوره مهر
نویسنده عباس احمدی
قالب
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی
جنسیت
حجم کتاب