ناشر سوره مهر
نویسنده سجاد سامانی
قالب شعر
روح حاکم
جغرافیای کتاب
موضوع
رده سنی
جنسیت
حجم کتاب