ناشر معارف
نویسنده فرشاد مهدی پور
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع
رده سنی دانشجویی ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)