ناشر مهرسا
نویسنده حامد اختیاری و تارا رضاپور
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب
موضوع روان شناختی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت بدون تفاوت جنسیتی
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)