ناشر
نویسنده ادیت نسبیت
قالب رمان و داستان
روح حاکم
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع
رده سنی
جنسیت
حجم کتاب متوسط (بین 150 تا 300 صفحه)