ناشر
نویسنده
قالب داستان کوتاه
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال