الیور تویست داستان جذابیست که واقعا به درد فیلم شدن می خورد، و البته شاید برخی فیلمش را دیده باشند. این کتاب البته خلاصه‌ای از کتاب اصلی است و قطعا به اندازه آن به جزئیات نپرداخته و کلی‌تر داستان را بیان کرده ولی با همه این اوصاف باز هم داستان شیرین و جذابیست که ارزش خواندن دارد.


ناشر افق
نویسنده چارلز دیکنز
قالب رمان و داستان
روح حاکم ماجراجویی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت
حجم کتاب