ناشر افق
نویسنده تری دیری
قالب مصور
روح حاکم طنز ، تحلیلی
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، سیاسی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم
جنسیت
حجم کتاب