ناشر
نویسنده
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران ، اروپا
موضوع علمی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول ، متوسطه دوره دوم