ناشر
نویسنده
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع فلسفی ، اجتماعی-فرهنگی ، سیاسی ، تاریخی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال