ناشر
نویسنده
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع فلسفی ، علمی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال