ناشر
نویسنده
قالب رساله علمی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اعتقادی-کلامی ، فلسفی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال