ناشر
نویسنده
قالب رساله علمی ، مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال