انسان ها طبیعتا به دنبال تکامل و موفقیت هستند و در این راه با پستی و بلندی هایی همراه هستند. اما چه طور باید به مشکلات زندگی جهت داد و آنها را در مسیر درست زندگی و برای پیشرفت و رشد خود به کاربرد؟ عباس پسندیده در کتاب هنر رضایت از زندگی می گوید: انسان های موفق کسانی اند که با زندگی خود مشکلی ندارند. اشتباه نکنید !نمی گویم "زندگی" خود مشکلی نداردبلکه می گویم با "زندگی خود" مشکلی ندارند.


ناشر
نویسنده
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال