ناشر
نویسنده
قالب مهارتی آموزشی
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع تربیتی-اخلاقی ، روان شناختی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال