" جانستان کابلستان سفر کوتاه و پر ماجرای رضا امیر خانی است به افغانستان ، پرسه در خاک همسایه که فرصتی است برای نگاه کردن دوباره به ایران..."


ناشر
نویسنده رضا امیرخانی
قالب خاطرات و زندگی نامه
روح حاکم تحلیلی
جغرافیای کتاب ایران
موضوع اجتماعی-فرهنگی ، سیاسی
رده سنی دانشجویی ، بزرگسال