کتابی در مورد تاریخ وقایع عجیب و غریب حهانی اول


قالب مصور
روح حاکم طنز
جغرافیای کتاب اروپا
موضوع سیاسی ، تاریخی
رده سنی متوسطه دوره اول