زنگ کتابخوانی مهم ترین حربه و جدی ترین برنامه مجموعه ویترین کتاب برای اقامه فرهنگ کتابخوانی در مدارس است.
کارشناسان مجموعه بعد از شناسایی کتب برگزیده، و پژوهش های روان شناختی در حوزه رشد و مهارت های تفکر، طرح درس های مستقلی برای هر سه مقطع تحصیلی در قالب سه نسخه برنا (دبستان)، دانا (متوسطه دوره اول) و توانا (متوسطه دوره دوم) به رشته تحریر درآوردند که این طرح درس ها توسط کارشناس-معلمان مجموعه در تعدادی از مدارس طرف قرارداد ویترین اجرا شده است. 

از مهم ترین اهداف ما در زنگ کتابخوانی، در درجه اول ایجاد بستری مناسب برای مطالعه کتب غیردرسی برای دانش آموزان است. در مرتبه بعدی تقویت مهارت های تفکر جز اهداف ثانویه مجموعه ویترین بشمار می آید.