بهار سال 1397 جشنواره کتابخوانی دانش آموزان روستایی در استان سیستان به همت مجموعه ویترین کتاب برگزار گردید. این جشنواره در دو دهستان زهک و خمک بعد از توافق با قرارگاه آبادانی و پیشرفت برگزار شد.