در این دوره جناب آقای صدرایی مدیریت مجموعه ویترین کتاب، برای مربیان و معلمان شرکت کننده در دوره به سخنرانی پرداختند. در جلسه سرفصل های زیر ارایه شد. در حاشیه جلسه نیز غرفه ای برای مشاوره کتاب بر پا بود. که کارشناسان محتوایی مجموعه ویترین کتاب با توجه به سوالات و نیاز مخاطبان خود ایشان را در انتخاب کتاب مناسب راهنمایی می کردند.