مجموعه ویترین با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در میان عموم مردم با همکاری جناب آقای انجام تاکسی کتاب را راه اندازی کرد.