با همکاری جناب آقای محمدی رابط مجموعه ویترین کتاب در دبستان رشد جلسه ای با مدیریت مدرسه جناب آقای عرشی برگزار شد و قرار شد که در جلسه آموزش خانواده صحبتی با والدین شود و در کنار جلسه غرفه ای برای معرفی کتاب های تربیتی در نظر گرفته شود.