همکاری ویترین کتاب با مجتمع علامه طباطبایی از سال 1394 آغاز شد.
از بین مدارس مختلف علامه مدارس زیر طرح ویترین کتاب در آن اجرا شده است.
واحد آبشناسان متوسطه دوره دوم

واحد شریعتی متوسطه دوره دوم
واحد کارگر متوسطه دوره دوم
واحد جلفا متوسطه دوره اول
علاوه بر استقرار طرح ویترین کتاب برنامه های زیر هم اجرا شده است:
اجرای برنامه کتابخوانی در قالب درس تفکر و سواد رسانه ای در واحد آبشناسان
برگزاری زنگ کتابخوانی در واحد شریعتی