جلسه اولیای دانش آموزان در مدرسه متوسطه دوره اول سما برگزار شد. در این جلسه جناب آقای صدرایی برخی به بیان برخی از پیامدها و منافع مطالعه کتب چاپی پرداختند. در کنار این جلسه نمایشگاه کتابی برای اولیا و دانش آموزان برگزار شد.