همکاری ویترین کتاب با مجموعه سلام از سال 1393 آغاز شد.
ویترین کتاب در دو واحد صدر متوسطه دوره اول و یوسف آباد متوسطه دوره دوم اجرا شد.
به مدت دو سال هم در واحد صدر زنگ کتابخوانی و نگارش به صورت توامان برگزار گردید.