اگر مدرسه شما باور دارد، که کتاب و کتابخوانی یکی از ضروریات تربیتی نسل امروز است. و بدون برقراری برنامه های انگیزشی و آموزشی اتفاق خاصی نخواهد افتاد. پیشنهاد ما ویترین زرین است.

در این سطح

ویترین کتاب به دو صورت متولی برقراری زنگ کتابخوانی در مدرسه خواهد بود.

اختصاص زنگ مستقلی به نام زنگ کتابخوانی

اجرای برنامه های کتابخوانی ذیل یکی از دروس رسمی مدرسه (دروسی همچون تفکر و سبک زندگی، آیین نگارش، تفکر و سواد رسانه ای)

در هر کدام از این برنامه ها کارشناسان مجموعه ویترین کتاب، طبق طرح درس اختصاصی مجموعه کلاس کتابخوانی را برگزار خواهند کرد.

دانش آموز در این طرح

تکالیف مختلفی پیرامون کتاب انجام خواهد داد.

بیش از 10 عنوان کتاب برگزیده را مطالعه خواهد کرد.

با بخشی از مهارت های تفکر انتقادی آشنا خواهد شد.