اگر مدرسه شما، علاقه مند است علاوه بر استقرار ویترین کتاب، قدمی در راستای تقویت انگیزه های درونی دانش اموزان بردارد و آنها را درگیر یک سیر مطالعاتی بکند. پیشنهاد ما ویترین نقره ای است.

در این طرح

علاوه بر خدمات سطح برنزی، ماراتن کتابخوانی برگزار می گردد.

در ماراتن، برای هر دانش آموز یک پرونده کتابخوانی تشکیل می گردد. به این صورت که دانش آموزان، از بین 6 عنوان کتاب ماهانه ویترین، یک عنوان کتاب را انتخاب کرده، تا انتهای ماه فرصت دارند آن را مطالعه کنند و در نهایت، پرسشنامه تشریحی کتاب (شامل پنج سوال تشریحی) را پاسخ دهند. بعد از جمع آوری پرسشنامه ها، برگه ها ارزیابی شده و در پرونده کتابخوانی درج می گردد.

دانش آموزان در این طرح

 در یک فضای امتیازی و رقابتی وادار به مطالعه کتاب می شوند.

با انتخاب هر کتاب با یک سیر مطالعاتی مواجه می شود.

بخشی از مهارت های درک مطلب و تفکر انتقادی او سنجیده می شود.