برگزاری نمایشگاه های کتاب در مناسبت های ملی و مذهبی یکی از خدمات مجموعه ویترین کتاب است.