مجوعه ویترین بعد از بررسی کتاب های متعدد حوزه کودک و نوجوان کتاب های برگزیده را طبق یک نظام تربیتی دسته بندی کرده است. از طرف دیگر ارتباط مستقیم ویترین کتاب با ناشرین متعدد، دسترسی به کتاب ها را سهولت می بخشد.
فلذا یکی از خدمات مجموعه ویترین کتاب به مدارس، ساماندهی کتب کتابخانه ای و تجهیز هدفمند کتاب ها متناسب با عناوین تازه نشر و خلاهای کتابخانه مدرسه است.