یکی از چالش های مدیران و مربیان مدارس ناتوانی در سنجش دقیق وضعیت کتابخوانی و مطالعه مدرسه شان است. مشکلی که گریبان بیشتر فعالیت های فرهنگی را گرفته است. 

از طرف دیگر بسیاری از مدیران دغدغه کتاب و مطالعه دارند اما نمی دانند با چه روشی و از کجا باید شروع کنند.
مجموعه ویترین کتاب با استفاده از یک رویکرد بین رشته ای و بر مبنای نگرش سیستمی و توجه به انگیزه های مطالعه سامانه ای را طراحی کرده است که
اولا جامع نگر و یکپارچه است به گونه ای که تمام ابعاد و اجزای مدرسه را در بر می گیرد.
ثانیا برای هر کدام از انها شاخص های دقیق ارزیابی تعیین شده است.
مدرسه بعد از ارزیابی توسط کارشناسان مجموعه ویترین می تواند نمره خود را ذیل هر بخش و انگیزه ها و علایق دانش آموزانش را ملاحظه نماید. 
تا بتواند با استفاده از اطلاعاتی که ما در اختیار ایشان قرار می دهیم، برنامه ای هدفمند را اجرا کند.