ماراتن کتابخوانی یکی دیگر از طرح های ویترین برای ترویج فرهنگ کتابخوانی است.
ماراتن کتابخوانی مسابقه مستمر کتابخوانی است. مسابقه ای که در آن دانش آموزان حق انتخاب دارند که چه کتابی را مطالعه کنند. و بعد از اتمام کتاب، باید میزان فهم و درک مطلب خود از متن را حین آزمون ماهانه به بوته آزمایش بسپارند.
ماراتن کتابخوانی در حقیقت ارائه یک سیر مطالعاتی منعطف برای دانش آموزان است. دانش آموزان هر ماه از شش عنوان کتاب ویترین می توانند یک عنوان کتاب را انتخاب نموده و بعد از مطالعه، به پرسشنامه کتاب پاسخ دهند. این پرسشنامه ها توسط کارشناسان مجموعه و در سامانه مارتن کتابخوانی ثبت و ارزیابی می شود و نهایتا برای هر دانش آموز یک پرونده کتابخوانی تشکیل خواهد شد.