جنگ جهانی پنجم چیست؟

جنگ جهانی پنجم مسابقه ای است برای کتابخوان کردن دانش آموزان. اتفاقی که خیلی ها از محقق شدنش قطع امید کردند، خیلی از معلمان و خیلی از پیشکسوتان خسته شدند از تکرار کم توفیق برنامه ها. و خیلی از جوان تر ها که خودشان هم فراموش کرده بودند کتابخوانی را. پای صحبت پیکسوتان قدیمی که بنشینی از خاطرات شریعتی خواندن و صمد بهرنگی و سر و کله زدن با چپی و راستی برایت خواهند گفت. نه در بحبوحه چهل سالگی و میانسالی، نه حتی در میانه میدان دانشگاه و تحصیلات تکمیلی، بل در دوران دانش آموزی و پشت نیمکت های تنگ و باریک. وقتی از آن روز با یک بلیطه یک طرفه مستقیم بیای وسط مدرسه های امروز، فرزندان تکنولوژی را می بینی که سر در جیب مراقبت از شهر دارند و ترس از اتک. نیمکت های سه نفره تبدیل شده به صندلی های تک نفره. چوب و ترکه مدیر مدرسه تبدیل شده به مشاوره روان شناختی، نمره تجدیدی شده عزیزم بیشتر تلاش کن، ولی هنوز هم کسی نمی داند از دل این سبک و سیاق پورفسور حسابی، جلال یا قیصر امین پور دیگری درخواهد آمد یا نه. کسانی که نه تنها کتابخوان که مولد کتاب و کتابخوانی بودند.

در این وضعیت اما جنگ جهانی پنجم راه حلی جدید دارد برای کتابخوان کردن دانش آموزان بی هوش و حواس مدارس هوشمند.