کتابخانه مدرسه قلب تپنده و مهم ترین رکن برای ایجاد فرهنگ فراگیر مطالعه در مدرسه است. امکان ندارد ارگانیزمی از قلب ضعیف و ملولی برخوردار باشد و بتواند اقدامات موثری انجام دهد. وقتی سیستم خون رسانی مختل شود باید منتظر از کار افتادگی و مرگ بود.
هاوارد هو یکی از مدیران اجرایی آموزش و پرورش آمریکا می گوید: تصور و جایگاهی که کتابخانه مدرسه در نظر شما دارد، نشان می دهد که چه تصوری نسبت به اصل تعلیم و تربیت دارید.
مجموعه ویترین کتاب در قالب پروژه های بازمهندسی فرایندهای کتابخانه در مدرسه در سه حوزه فعالیت می کند:
تجهیز هدفمند کتاب ها، طراحی برنامه و رویدادهای نرم افزاری.
مجوعه ویترین بعد از بررسی کتاب های متعدد حوزه کودک و نوجوان کتاب های برگزیده را طبق یک نظام تربیتی دسته بندی کرده است. از طرف دیگر ارتباط مستقیم ویترین کتاب با ناشرین متعدد، دسترسی به کتاب ها را سهولت می بخشد.