ماراتن کتابخوانی برنامه ای است که بر اساس سه شاخصه روان شناختی طراحی شده است:

الف) توجه به نیازها و علایق متفاوت دانش آموزان: یکی از ایرادات مسابقات کتابخوانی این است که تفاوت های فردی در آنها نادیده گرفته می شوند. همه دانش آموزان مجبورند یک عنوان کتاب را مطالعه کنند و همین سبب می شود دانش آموزانی که به کتاب علاقه ای ندارند در مسابقه شرکت نکنند. اما در طرح ماراتن کتابخوانی دانش آموزان حث انتخاب دارند و می توانند از بین سه عنوان کتاب یک عنوان را انتخاب نموده و آن را مطالعه نمایند.

ب) توجه به انگیزه های درونی: این مسابقه هر چند همچون سایر مسابقات مبتنی بر رقابت و رتبه بندی است اما برگزاری مستمر این برنامه این امکان را در اختیار مربیان مدرسه قرار می دهد تا برای هر کدام از دانش آموزان یک پرونده کتابخوانی تشکیل دهند. این رویکرد در صورتی که بدرستی در پیش گرفته شود، سبب می شود هر دانش آموز با خودش به رقابت برخیزد و عملکرد او در قیاس با عملکرد قبلی اش در ماه گذشته سنجیده شود. در ماراتن دانش آموزان با همدیگر رقابت می کنند اما هدف نهایی ما این است که هر دانش آموز با عملکرد قبلی خود به رقابت بپردازد.

ج) سبک برگزاری آزمون: سبک برگزاری آزمون ویترین مبتنی بر کاوش گری و درک مطلب عمقی است. آزمون های ویترین کتاب در حقیقت بخشی از فرایند یادگیری مطالعه کتاب هستند نه ابزار سنجش مطالب یادگرفته شده. فلذا سوالات آزمون های متفاوت با آزمون های متداول آموزشی است.

اما از منظر اجرایی با قطعیت می توان گفت که هیچ مدرسه ای توان برگزاری ماهانه سه مسابقه کتابخوانی را ندارد. انتخاب کتاب، طراحی سوال، ثبت نام از دانش آموزان، تهیه کتاب، برگزاری آزمون و تصحیح اوراق و صدور کارنامه خرده اقدامات وقت گیری است که برای برگزاری یک آزمون باید انجام گیرد. با توجه به حجم گسترده فعالیت های پرورشی و فرهنگی در مدرسه ویترین کتاب بر آن است تا بار این مسئولیت بزرگ را از دوش مربیان مدرسه برداشته و بدون اخذ حتی یک ریال بابت این خدمات اقدام به برگزاری ماراتن کتابخوانی نماید.مآموآم